Menu
reklama:
reklama:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksową pielęgnację terenów zieleni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Kompleksową pielęgnację terenów zieleni na osiedlu Chemik "C" i "D" o powierzchni 42 161,00 metrów kwadratowych administrowanych przez Zamawiającego zgodnie z obmiarem terenów zaznaczonych na mapkach sytuacyjnych oraz szczegółowym harmonogramem prac, który stanowi załącznik do umowy, będący jej integralną częścią.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach (www.sm-chemik.pl) zakładka przetargi lub osobiście w siedzibie Spółdzielni w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 9.

Oferty należy składać do dnia 31.01.2019 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert w dniu 1.02.2019 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Autor: SM "Chemik", Foto: SM "Chemik"

Regionalny Portal Informacyjny

Adres redakcji: ul. Piaskowa 102/4, 72-010 Police

Nr rejestru: 909


tel. 796 142 364

kontakt z redakcją