Menu
reklama:
reklama:

Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik w Policach

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik w Policach ogłasza konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu są następujące:

1. Wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub administracja i zarządzanie.
2. Umiejętność i doświadczenie samodzielnego kierowania dużymi zespołami ludzkimi.
3. Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi.
4. Umiejętność posługiwania się prawem spółdzielczym oraz ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.
5. Niekaralność (oświadczenie).
6. Dobry stan zdrowia (oświadczenie).
7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie).
8. Dyspozycyjność.

Oferta kandydata zawierać powinna:

1. Kserokopie dokumentów poświadczające spełnienie wymagań zawartych w punkcie 1.
2. CV zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające historie zatrudnienia.
3. List motywacyjny.
4. Oświadczenie o: niekaralności, nie podleganiu ograniczeniom oraz zakazom pełnienia funkcji kierowniczych, dobrym stanie zdrowia.
5. Pisemne oświadczenie wymagane § 19 ust. 2 Statutu spółdzielni SM „Chemik”.
6. Inne dokumenty poświadczające wymagania zawarte w pkt. 2 – 4 mile widziane.

Oferty składać należy w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Konkurs na Wiceprezesa Zarządu SM Chemik w Policach” do dnia 25 stycznia 2019 r. do godziny 15.00 drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik w Policach przy ul. Roweckiego 42. Na kopertach nie należy zamieszczać danych osobowych. Decyduje data wpływu oferty do spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2019 r. o godzinie 17.00 w siedzibie spółdzielni pokój 4.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Materiały Organizatora

Regionalny Portal Informacyjny

Adres redakcji: ul. Piaskowa 102/4, 72-010 Police

Nr rejestru: 909


tel. 796 142 364

kontakt z redakcją