Wójt gminy Dobra uzyskała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

Podczas czwartkowej sesji Rady Gminy Dobra, radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018.

Za przyjęciem projektu uchwały zagłosowało 13 radnych, 2 radnych się wstrzymało, a 5 było przeciw.

Kolejnym punktem obrad było udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium wójt gminy Dobra za wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok.

Radny Mariusz Lindner zarzucił Teresie Dera, wójt gminy Dobra działania na szkodę gminy i jednocześnie wezwał ją do złożenia mandatu z pełnienia funkcji.

– Za całość gospodarki finansowej, a zatem za legalne wydatkowanie środków publicznych odpowiedzialny jest kierownik jednostki sektora finansów publicznych, a w naszym przypadku jest to wójt gminy Dobra Teresa Dera – powiedział Mariusz Lidner. – (...) Chciałbym zaznaczyć, że wójt gminy Dobra Teresa Dera świadomie zataiła przed RIO istotne informacje, których RIO w swojej ocenie nie uwzględniło. Faktem jest, że podczas wykonywania inwestycji „Ptasi Zakątek w Dołujach” oraz w dalszym ciągu jej realizacji doszło do świadomego złamania prawa przez wójta gminy Dobra Teresę Dera w zakresie dyscypliny finansów publicznych, w wyniku których nastąpiło wykorzystanie środków publicznych w celach prywatnych na korzyść gminnych funkcjonariuszy publicznych – zarzucił radny Lindner.

W odpowiedzi wójt gminy Dobra zwróciła uwagę, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą z dnia 26 czerwca br. uznała dalsze postępowanie w tej sprawie za bezprzedmiotowe.

– Myślę, że nagranie jest dobre. Będzie to wszystko zaprotokołowane i zarchiwizowane. I na pewno będzie to odpowiednio wykorzystane. (...) To, że Pan Mariusz zgłosił to do odpowiednich organów, to już dokładnie wiemy. Nie dostał odpowiedzi, więc próbuje dzisiaj wymusić i powiedzieć Państwu, że jestem przestępcą, bo takie to słowa padły. Więc Proszę Państwa mam tu przed sobą uchwałę RIO z 26 czerwca (...). I nawet Pan nie wie o tym, że jest już decyzja w tej sprawie. Proszę Państwa, tak Pan Mariusz manipuluje wszystkimi – powiedziała Teresa Dera, wójt gminy Dobra.

Skarbnik gminy Dobra Jolanta Jankowska przypomniała radnym, że głosowanie za absolutorium polega jedynie na ocenie wskaźników wykonania budżetu.

– A te są bardzo dobre dla naszej gminy. Wpływy do budżetu gminy wykonano w 101%, natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie 98% – podkreśliła Jankowska.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, a 6 było przeciw.

Wcześniej radni zagłosowali za udzieleniem wójt Teresie Dera wotum zaufania. Wszystkie komisje gminne pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, a 7 było przeciw.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda