reklama
reklama

Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik w Policach ogłasza konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu są następujące:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub administracja i zarządzanie.
 2. Umiejętność samodzielnego kierowania dużymi zespołami ludzkimi.
 3. Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi.
 4. Umiejętność posługiwania się prawem spółdzielczym oraz ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.
 5. Niekaralność (oświadczenie)
 6. Dobry stan zdrowia (oświadczenie)
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie)
 8. Dyspozycyjność

Oferta kandydata zawierać powinna:

 1. Kserokopia dokumentów poświadczających spełnienie wymagań zawartych w punkcie 1.
 2. CV zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające historie zatrudnienia.
 3. List motywacyjny.
 4. Oświadczenie o: niekaralności, nie podleganiu ograniczeniom oraz zakazom pełnienia funkcji kierowniczych, dobrym stanie zdrowia.
 5. Pisemne oświadczenie wymagane § 13 ust. 2 Statutu spółdzielni SM „Chemik”.
 6. Inne dokumenty poświadczające wymagania zawarte w punktach 2 - 4 mile widziane.

Oferty składać należy w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Konkurs na Wiceprezesa Zarządu SM Chemik w Policach” do dnia 24 stycznia 2020 roku do godziny 15:00 drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik w Policach przy ul. Roweckiego 42.

Na kopertach nie należy zamieszczać danych osobowych. Decyduje data wpływu oferty do spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 stycznia 2020 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni pokój 4.

Autor: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik", Foto: Pixabay