Burmistrz Polic z absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018

Burmistrz Polic Władysław Diakun otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Za jego udzieleniem głosowało 13 radnych, wstrzymało się 8. Radni zagłosowali również za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy Police za 2018 rok.

Wcześniej przedłożone zostały niezbędne dokumenty, w tym m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie finansowe, informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej.

Pozytywną opinię wyraziła zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna.

Burmistrz Polic podziękował radnym, kierownikom jednostek oraz prezesom spółek gminnych za dotychczasową współpracę i zaufanie.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda